یک نمایشگاه غیر معمول عکس

دو عکاس سویدنی یک پروژه ی عکس جهانی را راه اندازی کرده اند که در این پروژه ی عکس شهروندان تمام جهان می توانند زندگی روزمره ی شان را درج کنند. این پروژه که اسمش (A day) یک روز است، به تاریخ پانزدهم ماه می افتتاح شد. پروژه طوریست که هرکسی که یک کمره (دوربین) دیجیتال دارد، می تواند یک عکس از زندگی همین امروز خود را که پانزدهم می است، بگیرد و به سایت این نمایشگاه بفرستد. یکی از دو عکاسی که ابتکار این نمایشگاه را به عهده دارد، یپی ویکستروم (Jeppe Wikström) است:
ـ ما همزامان به  حال و آینده را در نظر داریم. حال این که زندگی زیباست و ما میبنیم که ما چطور زندگی می کنیم، همسایه های ما چطور زندگی می کنند و آدم ها در گوشه های دیگر جهان همین لحظه چطور زندگی می کنند. آینده این که ما این تصاویر را به نسل آینده می فرستیم و آن ها می بینند که ما در پانزدهم ماه می ۲٠١۲ چنین میزیستیم.
به زودی در این مورد گزارشی خواهید شنید