بازتاب دشواری های پناهجویان افغان


دشواری های پناهجویان و مهاجران در کشورهای مختلف و به ویژه تبعیضی که علیه پناهجویان افغان در ایران اعمال می شود، موضوع جلسه ای ست که روز شنبه، نوزدهم مه در مرکزفرهنگی Hallonbergen در حومه ی استکهلم برگزارمی شود. دراین جلسه عارف فرمان نویسنده کتاب "افغانی" و محسن نکومنش فرد نویسنده کتاب "از هرات تا تهران" درباره ی کتاب های خود به بحث و گفتگو خواهندپرداخت. پس از آن نیز، نقد و بررسی این کتاب ها انجام خواهدشد. این دو کتاب به شرح دشواری ها و مشکلاتی که مهاجران افغان به ویژه در ایران با آن روبروبوده و هستند می پردازند.
کتاب «افغانی» از انتشارات کتاب ارزان و« از هرات تا تهران» از انتشارات آرش است. ساعت شروع این جلسه شانزده و سی دقیقه اعلام شده است.