انتقاد سازمان عفوبین الملل از سوئد

سازمان عفو بین الملل، امنستی درگزارش جدیدخود سوئد را موردانتقادقرارداده است. دراین گزارش، از سوئد به دلیل اخراج اجباری وهمرا ه با زور پناهجویان عراقی و اریتره ای و نیزعدم رسیدگی قانونی به درخواست پناهندگی رومرها (کولی ها)  که اقدامی برخلاف قانون معرفی شده، به شدت انتقادشده است. این گزارش سازمان عفو بین الملل درمورد نقض حقوق بشردرجهان است و سوئد نیزبه دلیل کمبودهای زیادی که دراین زمینه دارد، موردپرسش قرارگرفته است. 
Lise Berg دبیرکل سازمان عفوبین الملل سوئد نیز دراین رابطه می گوید که این سازمان و کمیساریای پناهجویی سازمان ملل نظر مشابهی دراین مورد و به ویژه اخراج پناهجویان عراقی و ایتره ای دارند که پس از اخراج درکشورهای خود مورد شکنجه قرارگرفته اند. 
این سازمان همچنین نیز یک بررسی درمورد برخورد اداره کل امورمهاجرت با رومرهایی که درخواست پناهندگی از سوئدمی کنند، انجام داده که نشان می دهد کمبودهای حقوقی زیادی دراین رابطه وجوددارد. این سازمان به مورددیگری نیز اشاره می کند که عدم وجود شکنجه به عنوان یک جرم در قوانین سوئداست. Lise Berg دبیرکل این سازمان در سوئد می گوید که درصورت وجود جرمی به نام شکنجه در قوانین سوئد، می توان فردی را که در کشوری دیگر مرتکب شکنجه شده، مورد محاکمه قرارداد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".