کاهش تمایل به پاسخ دادن به سوالات نظرسنجی

شمار کسانی که مایلند به پرسشنامه های نظرسنجی درمورد اموراجتماعی پاسخ دهند و یا در این مورد با آنها مصاحبه شود، رو به کاهش است. این امر موجب می شود که نتایجی که از بررسی های اجتماعی بدست می آید چندان قابل اعتماد نباشند. به عنوان مثال در یک نظرسنجی که اداره آمار سوئد (Statistiska centralbyrån, SCB) در مورد بیکاری داشت بیش از ٢٨درصد افرادی که می بایست به پرسشنامه ای در مورد بیکاری پاسخ دهند از این کار خودداری کردند. کاهش موارد عدم تمایل به پاسخگویی در طی ٧ سال اخیر تا ١٠ درصد افزایش یافته است.