محمدعقیلی

افزایش بیماری به دلیل گرم ترشدن آب دریای بالتیک

دریای بالتیک یا Östersjön یکی از دریاهای جهان است که درسال های اخیر با سرعت روبه گرمترشدن رفته است.
یک بررسی انجام شده دراین مورد نشان می دهد که گرمای آب این دریا از سال ۱۹۸۷ حدود یک درجه در هر ده سال افزایش یافته است. یکی از پیامدهای این گرم شدن، انتشار باکتری هایی عنوان شده  که بیشتر در آب های مناطق گرمسیری معمول است و به گفته ی پژوهشگران می تواند تولید بیمار کند.