سودآوری بانکها و کاهش سودهی شرکت ها در سوئد

7:04 min

در حالی که سودآوری شرکتهای صنعتی و مخابراتی در سوئد کاهش می یابد بانکهای سوئد ثروتمندتر می شوند. نتیجه بررسی گزارش سه ماه اول مالی شرکتهای سوئد نشان می دهد سودآوری بانکها در سه ماهه اول سال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بسیار بیشتر بوده است، درحالی سودآوری شرکتهای صنعتی و مخابراتی در طی همین دوره کاهش یافته است. ما نظر ژوزفین یاکوبسون (Josefin Jakobsson)، روزنامه نگار اقتصادی از روزنامه سونسکا داگبلادت (Svenska dagbladet) و دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه را در مورد اوضاع اقتصادی سوئد پرسیدیم: