آخرین آمار بیکاری و اشتغال

بنا بر گزارشی از سوی مرکز آمار سوئد SCB درماه گذشته، ژوئن میزان بیکاری آشکار۸ و ۸ دهم درصدبود. یعنی ۴۶۵ هزار نفر بیکار بودند. این میزان در ماه مه ، یک ماه پیش از آن ۴۵۸ هزار نفر بود. بنا بر آمار این مرکز،  تعداد افراد شاغل در ماه گذشته چهار میلیون هشتصد و دو هزارنفر بود که در مقایسه با سال گذشته در همین ماه، اندگی افزایش داشت. تعداد افراد شاغل نیز درسال گذشته چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار نفر بود. میزان بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۲۹ هزار نفر، یعنی ۲۸ و ۳ دهم درصدبود. درمیان این جوانان ۹۷ هزارنفر دانشجوی تمام وقت بودند.