محمدعقیلی

افزایش خانه سازی، پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات

ایجاد مسکن می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. ورونیکا پالم، سخنگوی سیاست مسکن حزب سوسیال دموکرات، درمقاله ای در روزنامه ی داگنس نی هیتر، ضمن اشاره به این موضوع اعلام کرده است که حزب او خواستار افزایش ساختمان سازی و ایجادمسکن است، اما او درگفتگویی با رادیو سوئد بودجه ی مشخصی را برای این منظورارائه نداده است. او گفته است که با اعتبار تضمینی موجود و بودجه ای که دولت برای ساختمان سازی درنظرگرفته، نتیجه ی لازم درایجاد مسکن به اندازه ای که مورد نیازاست به دست نیامده است.

ورونیکا پالم درمقاله خود نوشته است که به این دلیل حزب سوسیال دموکرات می خواهد میزان اعتبار تضمینی برای ساختمان های جدید را که توسط Statens Bodstadskreditsnämd اداره تامین اعتبارمسکن برای ایجاد و یا نوسازی ساختمان ها داده می شود، افزایش دهد.
دولت ائتلاف بورژوایی نیز این اعتبارتضمینی را افزایش داده و آن را از ده هزارکرون برای هر متر مربع به شانزده هزارکرون رسانده است. اما به نظر ورونیکا پالم، این کافی نیست. به گفته ی او این میزان اعتبار، مزیت ویژه ای ندارد، بسیار محدوداست و افراد زیادی نیز ازآن استفاده نمی کنند. او می گوید که حزب او خواستار اعتبار تضمینی وسیع تری ست تا بتوان سطح ساختمان سازی را در تمام انواع ساختمان های مسکونی افزایش داد.