زینت هاشمی

تائید هفتاد نوع داروی جدید در اتحادیه ی اروپا

از حدود ده سال پیش که اتحادیه ی اروپا راه هائی را برای ایجاد انگیزه در صنعت داروئی ارائه کرد تا داروهای لازم برای بیماری های کمیاب تولید شود، ۷۰ نوع داروی جدید تولید و مورد تائید قرار گرفته است. 
 Kerstin Westermark مدیر کمیته ی داروئی بیماری های کمیاب  اتحادیه ی اروپا این امر را یک موفقیت می خواند. 
داروهای تائید شده برای بیماری های کمیاب تا ده سال دارای اعتبارهستند. این امر موجب می شود تا داروهای جدیدی نیز برای این بیماری ها یافت شود.
اضافه کنیم که درحال حاضر هزاران بیماری غیر معمول تشخیص داده شده که دارویی برای آنها نیست و همچنین بیماران زیادی نیزهستند که هنوز راه هائی برای درمان آنها پیدا نشده است.