زینت هاشمی

دستگیری مرد مظنون به ایجاد حریق

پلیس شب گذشته یک مرد ۶۲ ساله را به اتهام ایجاد حریق در کافه رستوانی در Ystad بازداشت کرد. او مظنون به اقدام برای قتل از طریق ایجاد حریق است. پلیس در نظر دارد بررسی هائی را انجام دهد تا ممعلوم شود که آیا ارتباطی میان او و حریق های دیگری که در این منطقه رخ داده وجود داردیانه. در سال های اخیر تعداد زیادی حریق در سطح منطقه رخ داده است که نگرانی های جدی را درمیان ساکنان آن ایجاد کرده است.  
مرد بازداشت شده شهروند آلمان است و پلیس درنظردارد نخست بررسی هائی را از طریق لباس و وسائل شخصی او انجام دهد و سپس رابطه ی او را با حریق های گذشته ی منطقه بررسی کند.