کمک به باروری همجنسگرایان، همسان خواهد شد

کمون ها و لندستینگ ها(شوراهای استانی) سوئد، در نظردارند در پائیز امسال بررسی هائی را پیرامون قوانین مربوط به یاری رسانی برای باروری زوج های همجنس انجام دهند تا در سراسر کشور وضعییت همسانی ایجاد شود. دلیل این امر تفاوت برخورد لندسینگ های مختلف کشور با افراد دگرباش جنسی عنوان شده است. در حال حاضر لندسینگ ها می توانند بطورمستقل درمورد چگونگی کمک رسانی به همجنس گراهایی که مایل به بارداری هستند تصمیم بگیرند.