حساسیت و راه های درمان آن

5:31 min

در فصل های بهار و تابستان فروش داروهای بدون نسخه ی ضد حساسیت به اوج خود می رسد و مهم این که تعداد مبتلایان به حساسیت هم شدیداً روبه افزایش است. جاهد زیرک باشنده ی استکهلم یکی از آنانی است که هرسال واکسین ضد حساسیت می شود (تزریق می کند).
ازنظر Astma- och allergiförbundet  و همچنین از نظر عده زیادی از بیماران بهترین راه حل واکسین است.
از نظر ویکتوریا استراند داکتر ارشد درهمین اتحادیه، حساسیت ها مختلف اند  و واکسین ضد حساسیت را نمی شود برای همه ی حساسیت ها استفاده کرد. او در این مورد می گوید:
ـ ما نمی توانیم کسی را برعلیه همه چیز ها واکسین کنیم. اما برای آنای که در برابر پشم (موی) حیوانات حساسیت دارند، واکسین تنیجه ی خوب نداده است. اما برای ۹٠ تا ۹۵ درصد آنانی که در برابر گرد گل و سبزه حساسیت دارند، واکسین نتیجه ی خوب می دهد.

اما برای دست رسی به واکسین، بیمار باید یک تا دو ساعت منتظر بماند که این زمان انتظار در مناطق مختلف سویدن مختلف است. در این زمینه هللند بهترین شرایط را دارا است که درآنجا در هر سال ار هر هزار شهروند چهار تن واکسین می شوند و بدترین شرایط را یون شوپنگ، نوربوتن و اوسترگروتلند دارند که از هر هزار شهروند یک نفر در سال واکسین می شود.
گفته می شود که یکی از دلایل انتظارتقتضیان تزریق واکسین، کمبود متخصص در این بخش است چون تزریق این واکسین ها را نمی توان در کلینیک های عادی منطقه یی انجام داد.
در مورد حساسیت و راه های درمان آن صحبتی داشتم با داکتر علی هاشمی متخصص عمومی در استکهلم.
برای شنیدن گزارش مکمل وگفت و شنود با داکترعلی هاشمی به فایل صوتی مراجعه کنید