زینت هاشمی

افزایش موج پناهندگی به سوئد

اداره ی مهاجرت پیش بینی می کند که بحران اقتصادی جهانی و درگیری های داخلی کشورها موجب افزایش موج پناهندگی به سوئد شود. در گزارشی که دراین زمینه اداره ی مهاجرت به دولت ارائه داده، بحران داخلی درسوریه به عنوان دلیل محکمی برای این پیش بینی ذکرشده است. پیش بینی می شود که شمارمتقاضیان پناهندگی درسوئد، در طول سال جاری از۳۴ هزار به ۳۸ هزار نفر برسد. برای سال آینده نیز پیش بینی می شود که این تعداد به حدود ۴۱هزار نفر برسد. اداره ی کل امور مهاجرت همچنین پیش بینی می کند که امسال حدود ۳۴۰۰ کودک تنهای پناهجو نیز به سوئد خواهندآمد. این میزان بیشتر از پیش بینی گذشته ی این اداره است.