همایون مروت

آتش سوزی در بس ها (اتوبوس) های شهری

3:22 min

آمار کنترول نخنیکی (فنی) نشان داده است که دراکثر بس ها (اتوبوس) های شهری کمبودات تخنیکی وجود دارد که معمولاً باعث آتش سوزی در بس های شهری می شوند. در سال گذشته یکی از هر ۷ بس، از طرف مسئولان کنترول تخنیکی فاقد شرایط امنیتی شناخته شد.
گفتنی ست که از سال ۹٠ به این سو تعداد آتش سوزی ها در بس های شهری دو چند بیشتر شده است که عده ی زیادی از شهروندان و رانندگا ن به این مناسبت احساس بی امنیتی می کنند. ماریو کامچفسکی (Mario Kamcevski) یکی از رانندگان بس است که خودش شاهد آتش سوزی در یک بس بود. او در این مورد می گوید:
ـ وحشتناک است. من چنین حالت را تائید نمی کنم، اصلا نمی توانم تائید کنم. چون من می خواهم که همه احساس امنیت کنند. نه تنها من خودم که راننده ی بس هستم بلکه همه مسافرین، همه ی شهروندان بتوانند با اطمینان و آرامش خاطر از این وسیله استفاده کنند. من که شاهد یکی از این حادثات بودم، آن حادثه را هرگز فراموش نخواهم کرد و با اطمینان می توانم بگویم، کسی که یک بار با چنین حالتی بر بخورد، دیگر جرئت نمی کند سوار بس شود.

باید گفت که آتش سوزی در بس ها (اتوبوس) های شهری به یک امر معمول مبدل شده است. بعد از کنترول تخنیکی در ۲٠٠١ تعداد بس های فاقد شرایط (underkända bussar) کمترشد و همزمان باآن، آتش سوزی در بس ها افزایش یافت. از نظر بیورن سوندستروم (Björn Sundström) کارمند تخنیک پیشگیری از حریق در انستیتوت تحقیقات تخنیکی سویدن، آتش سوزی دربس های شهری به مقایسه ی سابق بیشتر شده است. او در این مورد می گوید:
ـ حالا توجه زیاد براین است که موتور ها را عایق صدا بسازند، در حالی که عایق حرارت ساختن آن ها مهمتر است. آن ها می خواهند صدای موتور کمتر شنیده شود درحالی که حرارتی را که در موتور تولید می شود، فراموش می کنند. این است که خود به خود زمینه ی آتش سوزی در موتور بیشتر می شود.
اکثراً آتش سوزی بس ها از موتور آغاز می شود، جایی که از نظر کنترولر ها نیز بیشرین اشکال درآنجاست.
عده ی از بس ها به دستگاه ضد حریق مجهز هستند که در موقع حریق اتومات شروع به کار می کنند و آتش را با آب یا پودر خاموش می کند. از نظر بیورن سوندستروم داشتن این دستگاه درهمه ی بس ها ضرور است. او دراین مورد می گوید:
ـ اگر این دستگاه وجود داشته باشد، و فعال باشد، می تواند یک وسیله خوب و ثمر بخش باشد.