عضویت وزیر مساعدت سوئد در یک کمیسیون سازمان ملل

وزیر امورمساعدت سوئد  Gunilla Carlsson به عضویت یک کمیسیون انختاب شده ازسوی دیرکل سازمان ملل، بان کی مون Ban Ki-moon درآمده است. هدف این کمیسیون، ارائه ی پیشنهادی برای تشکیل یک نهادجهانی به جای اهداف هزاره سوم سازمان ملل برای ایجاد جهانی بهتراست. دراین گروه ۲۶نفر عضویت دارند و رهبری آن با نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور لیبریا و رئیس جمهور اندونزی ست. دراین کمیسیون ملکه ی اردن نیز عضویت دارد. این کمیسیون باید گزارش خود را تا ژوئن ۲۰۱۳ به سازمان ملل تحویل دهد تا درسپتامبر همان سال توسط مجمع عمومی این سازمان مورد بررسی قرارگیرد. با ارائه ی گزارش و پیشنهاد این کمیسیون، فعالیت اهداف هشت گانه سازمان ملل برای جهانی بهتر به پایان خواهدرسید.