مخالفت با برابرشدن پناهند پذیری در اتحادیه اروپا

مخالفت با برابرشدن پناهنده پذیری در اتحادیه اروپا
3:24 min

پیشنهاد پارلمان اتحادیه اروپا درمورد برابرشدن میزان پذیرش پناهجودرکشورهای عضو، با تردید دولت سوئد روبروشده است. درصورت تصویب چنین پیشنهادی، شمارپناهجویانی که درسوئد پذیرفته می شوند به نصف کاهش خواهدیافت، اما سوئد نسبت به موفقیت این طرح چندان خوش بین نیست.

درحال حاضر نابرابری شدیدی در امر پذیرش پناهجو درمیان کشورهای اتحادیه اروپا وجوددارد.  ۹ کشور از ۲۵ کشورعضو، بیش از ۹۰ درصد پناهجویانی را که به این اتحادیه وارد می شوند می پذیرند. درمیان این ۹ کشور، سوئد پس از فرانسه، آلمان و ایتالیا، درمقام چهارم قراردارد. تعداد زیادی از کشورها به ویژه در شرق و مرکز اروپا، اصلا پناهجونمی پذیرند.
چنین وضعیتی باعث شده است تا پارلمان اروپا طرحی را برای برابرکردن پذیرش پناهجو دراتحادیه، براساس توان اقتصادی و جمعیت کشورهای عضو پیشنهادکند. مسئول مذاکره با کشورهای عضو ازطرف پارلمان اروپا، نماینده قبرس «تریانتا فیلیدس» است. به عقیده او حتا کشور ثروتمندی مانند سوئد نیز شاید نتواند تااین میزان پناهجو به خود جذب کند و کشورهای دیگر نیز باید این مسئولیت  را به عهده بگیرند. او می گوید که انتقال پناهجویان  به کشورهایی که کمتر پناهجومی پذیرند، می تواند به امری ضروری تبدیل شود.
براساس تخمینی که کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا انجام داده، درصورت اجرای طرح برابرسازی پناهجوپذیری دراتحادیه، از سهم فعلی سوئد بین ۳۰ تا ۶۴ درصد یعنی حدود ۲۸ هزار پناهجو کاسته خواهدشد. این کمیسیون طرحی را پیشنهادکرد که براساس آن پناهنده پذیری در اتحادیه به صورت داوطلبانه ازسوی کشورهای عضو انجام می شد، اما این طرح تصویب نشد.  تصویب نشدن این طرح ازجمله با تاسف Cecilia Malmström  مسئول امور پناهندگی درکمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روبروشد.
او گفت آرزوداشت که چنین فضای سیاسی دراتحادیه اروپا وجودداشت، اما چنین نیست و این طرح بااین که تاکنون چندبار پیشنهاد شده، با مخالفت تمام ۲۵ کشورعضو روبروشده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا میال نیستند که حق تصمیم گیری درمورد سیاست پناهنده پذیری خود را ازدست بدهند. حتا کشوری مانند سوئد نیز که درصورت اجرای چنین طرحی، سود زیادی خواهدبرد حاضر به پذیرفتن چنین طرحی نیست. وزیر امورمهاجرت توبیاس بیلستروم معتقداست که این طرح، تنشی غیرضروری را درمیان کشورهای عضو ایجادخواهدکرد. او می گوید که نسبت به چنین راه حل های ساده ای خوش بین نیست. به گفته ی او این موضوع به انتخاب وسیله  و راه درستی مربوط است که بتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".