سن مجاز ادامه کار پس از بازنشستگی افزایش خواهدیافت

سن رسمی بازنشستگی در سوئد درحال حاضر ۶۵ سال است، اما می توان تا ۶۷ سالگی به کار ادامه داد. قراراست امکان ادامه کار تا ۶۹ سالگی افزایش یابد. درصورت تصویب این پیشنهاد که توسط یک گروه تحقیق دولتی مطرح شده، سن شروع دریافت حقوق بازنشستگی نیز که درحال حاضر ۶۱ سالگی ست به ۶۳ سالگی تغییرخواهدیافت.  افزایش سن کار پس از بازنشستگی در سن شصت و پنج سالگی، ازجمله پیشنهادهای این گروه تحقیق دولتی پیرامون تعیین سن بازنشستگی ست که در ماه آوریل امسال اعلام خواهدشد. این پیشنهاد ازجمله با واکنش هایی ازسوی LO سازمان سراسری کارگران سوئد و ساکو، سازمان مرکزی دانشگاهیان سوئد روبروشده است. اضافه کنیم که چنانچه کسی از سن ۶۱ سالگی حقوق بازنشستگی خودرا دریافت کند، پرداختی به او میزان کمتری از حقوقی خواهد بود که می تواند در سن ۶۵‌سالگی و هنگام بازنشستگی دریافت کند.
این مطلب  کامل تر خواهد شد.