مشکلات مالی اکثر دانشجویان


اتحادیه ی دانشجویان  SFS اعلام کرده است که کمک هزینه ی دانشجوئی برای مخارج آنها کافی نیست و آنها هر ماهه  با کمبودهزینه ی مخارجی حدود  ۷۵۹ کرون روبرو می شوند.   Erik Pedersen معاون مدیر این اتحادیه عنوان کرده است که محاسبه کمبود بودجه ی دانشجویان بر اساس یک زندگی لوکس محاسبه نشده است، برای نمونه حتی هزینه های بهداشت و درمان نیز در نظر گرفته نشده است و تنها مخارج ضروری چون غذا، کرایه ی مسکن و سفرهای ضروری که دانشجویان ماهیانه به آن نیاز دارند، محاسبه شده است. او می گوید که محاسبه ی این اتحادیه در مورد دانشجویانی صورت گرفته است که هم کمک هزینه ی تحصیلی وهم وام کامل دارند. از سال گذشته صد و چهار هزار کرون به کمک هزینه ی تحصیلی اضافه شد، اما به نظر اتحادیه ی دانشجوئی این مبلغ کافی نیست.  پیشنهاد این اتحادیه افزایش مبلغی معادل ۸۰۰ کرون به عنوان کمک هزینه ی تحصیلی ست.  این اتحادیه همچنین  راه حل کار اجباری برای دانشجویانی را که با کمبود بودجه مواجه می شوند رد می کند.  اتحادیه عنوان می کند که کار اضافی همزمان با تحصیل باید با تمایل خود دانشجویان صورت گیرد.