یاری رسانی به جوانان دارای مشکلات اجتماعی

وزارت دادگستری اعلام کرد که دولت امروز تصمیم گرفت که به هیئت مدیره ی پلیس کشوری ماموریت دهد تا فعالانه در عملیلت یاری رسانی به جوانانی که دارای مشکلات اجتماعی هستند و با خطر روی آوردن به زندگی بزهکارانه روبرو هستند شرکت کند. این ماموریت در پی یک پروژه ی آزمایشی با گروههای دارای مشکل است که توسط هئیت مدیره ی پلیس مرکزی در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ جریان داشت. این عملیات در جهت بهبود همکاری در سطح محلی و حتی بین المللی صورت می گیرد. وزیر دادگستری، بئاتریس آسک به اتفاق وزیر کودکان و سالمندان ماریا لارشون به همین مناسبت از ۹ مقام دولتی  و سازمان های مختلف مانند هئیت مدیره ی پلیس مرکزی، اداره ی خدمات اجتماعی، اداره ی مدارس، کمون ها و شوراهای استانی دعوت کردند که در یک میز گردی شرکت کرده و پیرامون جوانانی که دارای  مشکلات اجتماعی هستند بحث و تبادل نظر به عمل آورند.