سوئد برای مقابلە با دزدان دریایی در سومالی دوبارە نیرو اعزام می‌کند

پارلمان سوئد در ماە مە آیندە در مورد اعزام یک نیروی جدید بە سواحل سومالی برای مقابلە با حملات دزدان دریایی تصمیم‌گیری خواهد کرد کە هزینەای برابر با ٢١٠ میلیون کرون در پی خواهد داشت. اما پژوهشگران مرکز مطالعاتی آفریقا در اروپای شمالی بر این نظرند کە این مبلغ بالا را می‌توان بە شیوەی بهتری مورد استفادە قرار داد.

ماتس اوتاس (Mats Utas) پژوهشگر مرکز مطالعاتی آفریقا در اوپسالا می‌گوید کە در داخل سومالی برای اولین بار بعد از سالیان، امکاناتی پیدا شدە است. از نگاە من و پژوهشگران این مرکز، بسیار بهتر خواهد بود کە بر روی پروسەی سیاسی در خود این کشور سرمایەگذاری شود و دیگر نە بر سواحل آن.

بعد از دهەها جنگ داخلی فرسایشی اکنون اوضاع این کشور بهبود نسبی یافتە است. جنگجویان اسلامی الشباب وادار بە عقب‌نشینی شدە و بیش از پیش دچار پراکندگی شدەاند و اکنون برای اولین بار پس از سال ١٩٩١ حکومتی کارا در سومالی وجود دارد.

بە گفتەی ماتس اوتاس پژوهشگر مرکز مطالعاتی آفریقا در اروپای شمالی در این شرایط امکان کمک و همکاری در داخل کشور سومالی وجود دارد، شمار حملات دزدان دریایی در سال‌های اخیر بەطور چشمگیری کاهش یافتە، بە موجب آمار حکومتی از ٣١٧ فقرە در سال ٢٠١١ بە ٨٩ فقرە در سال گذشتە. و این نیاز بە اعزام نیروهای مقابلەکنندە با دزدان دریایی در شرایط کنونی را بسیار کمتر از پیش کردە است.

اما آنیکا انگبلوم (Annicka Engblom) نمایندەی پارلمان از حزب حاکم مودرات و عضو کمیسیون دفاع با این نظر موافق نیست. او می‌گوید اوضاع این کشور هنوز ثبات ندارد و رها کردن آن در این شرایط می‌تواند منجر بە پس‌روی و وخامت اوضاع شود. اگر وضعیت آرام شود می‌تواند تامل دوبارە کرد اما هنوز در آنجا بی‌ثباتی وجود دارد.

این سومین باری‌ست کە سوئد با اعزام نیرو بە عملیات موسوم بە آتلانتا در خلیج عدن بە اتحادیەی اروپا یاری می‌رساند.


قرار است کە کشتی جنگی (HMS Carlskrona) با گنجایش ٢٦٠ نفر بە مدت چهار ماە و از آغاز ماە آوریل در سواحل سومالی بە تردد خواهد پرداخت تا از حمل و نقل مواد غذایی توسط سازمان ملل و نیز چهار کشتی دیگر محافظت کند.

پارلمان سوئد در مدت چند هفتەی آیندە در مورد اعزام این کشتی تصمیم‌گیری می‌کند اما این تنها یک اقدام فرمایشی‌ست چرا کە طیف گستردەای از نمایندەگان سیاسی از این عملیات پشتیبانی می‌کنند، حتی حزب چپ و محیط زیست نیز.

لیف نیومان (Leif Newman) از سازمان یاری‌سانی دیاکونییا نیز کە پیشتر در پونتلند واقع در شمال سومالی بە کار کمک‌رسانی پرداختە بود، از اعزام این نیروها پشتیبانی می‌کند. او می‌گوید حتی اگر اوضاع این کشور آرام هم باشد، باز باید بە این کار ادامە داد.

نیومان می‌گوید البتە بهتر آن بود کە این پول‌ها صرف سرمایەگذاری‌های بلندمدت‌تر می‌شد. با وجود این فکر می‌کنیم کە فعالیت دزدهای دریایی یک معضل جدی‌ست و باید علیە آن همچنان مبارزە شود.

لیف نیومان رئیس منطقەای آفریقا در سازمان دیاکونییا در گفتگو با ما از دفترش در نایروبی کنیا ادامە می‌دهد کە این اقدام اتحادیەی اروپا کمک بزرگی‌ست بە کم کردن تعداد حملات دزدان دریایی و همزمان دلیلی برای ادامەی آن.

اما ماتس اوتاس پژوهشگر مرکز مطالعاتی آفریقا در اوپسالا فکر می‌کند کە باید هرچە زودتر بە این کار نظامی پایان دادە شود. او می‌گوید چنانچە تعداد حملات دزدان دریایی افزایش یابد می‌شود آنوقت می‌شود در مورد آن تصمیمی گرفت. اما اکنون شکل دیگری از سرمایەگذاری موردنیاز است.

اوتاس می‌گوید می‌شود بە پیمان صلح با الشباب و گروه‌های دیگر فکر کرد و یا بە کمک موثرتر بە آموزش و تمرین نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش سومالی.  

اما آنیکا انگبلوم از کمیسون دفاع پارلمان سوئد بر این تاکید می‌کند کە سوئد در حال حاضر نیز بە شکل‌های مختلف بە سومالی کمک می‌کند. 

انگلبوم می‌گوید سوئد بە میزان مساعدت‌های خود افزودە و در امر آموزش و بازسازی سیستم حقوقی، پلیس و ارتش سومالی نیز یاری می‌رساند، تا امنیت کشور را تقویت کند.

میزان مساعدت‌های مالی سوئد بە سومالی در پنج سال آیندە بە یک و نیم میلیارد کرون می‌رسد. از سوی دیگر اوضاع بهبودیافتەی سومالی امکان فعالیت سازمان‌‌های یاری‌رسان را در بخش‌های مختلف این کشور میسر می‌سازد.  لیف نیومان از دیاکونییا می‌گوید ما در آیندەی نزدیک امکان بسط فعالیت‌های خود را بررسی خواهیم کرد و اینکە آیا می‌شود در مناطق دیگری غیر از پونتلند در شمال کشور نیز کە سال‌ها مرکز فعالیت ما بودە است، فعال بود یا خیر. برای همین می‌شود گفت کە برای اولین بار بعد از سال‌ها نشانە‌های امیدبخشی در این کشور بە چشم می‌خورد و طبیعتا انگیزەهای بسیاری هم برای فعالیت وجود دارند.