کاهش ساخت خانه های مسکونی، علیرغم نیاز شدید

در سال گذشته ساخت خانه های مسکونی،  درمقایسه با سال پیش از آن با کاهش ۲۳ درصدی  همراه بود. بنا بر گزارش  مرکز آمار سوئد، کاهش ساخت خانه های کوچک مسکونی ۳۹ درصد و خانه های مجتمعی ۱۶ درصد بود. در سال گذشته، در مجموع حدود ۲۰ هزار خانه ی مسکونی ساخته شد.