شکایت از عملکرد پلیس

برخی از ماموران پلیس مظنون هستند که هنگام بازداشت افراد دست به خشونت می زنند. در حال حاضر پرونده ای دراین مورد در یوتبوری از سوی ناظر عالی حقوقی و دادستان، دردست بررسی ست. دراین پرونده، برخی از ماموران پلیس مظنون هستند که هنگام بازداشت افراد ازضربات باتوم و رفتار توهین آمیز مانند کندن لباس و نگهداری آنها در سرما استفاده کرده اند. پلیس یوتبوری درحال بررسی شکایت هائی ست که از برخی از ماموران پلیس دررابطه با دستگیری افراد صورت گرفته است.