مشکلات برخی از جوانان برای ورود به بازار کار

 اداره کاریابی و بازرس مدارس هشدار داده اند که این خطر وجود دارد که حدود ۲۰ هزار جوان در سنین میان  ۱۶ تا ۱۹ سال هرگز نتوانند وارد بازار کار شوند. در بیست سال اخیر فاصله ی طبقاتی افزایش یافته است. افزایش فاصله طبقاتی میان  افرادی ست که شاغل هستند و افرادی که موفق  نشده اند به بازار کار وارد شوند.
علیرغم ایجاد پروژه های مختلف، اما راه یافتن به بازار کار برای جوانان و مهاجران همچنان دشوار است. در مقاله ای در شماره امروز روزنامه ی داگنس نی هتر آمده است که در سال ۱۹۹۱میانگین در آمدسالانه ی  افرادی که شاغل بودند ۱۶۶۴۰۰ کرون و افرادی که خارج از بازارکار بودند ۱۴۴۲۰۰ کرون بود، یعنی تفاوت درآمد ها حدود ۲۲ هزارکرون  بود. این در حالی ست که  در سال ۲۰۱۰ تفاوت درآمدها  به  ۸۳ هزار کرون افزایش یافت.