آمادگی برای محافظت از بقایای نیروگاههای هسته ای سوئد در صورت برچیده شدن

سازمان رسیدگی به امور سوخت هسته ای سوئد SKB  طرحی را برای نگهداری و محافظت از بقایای نیروگاه های هسته ای کشور درصورت برچیده و اسقاط شدن آنها، آماده می کند. این طرح، تمام قطعات و ازجمله مخزن های این نیروگاه ها را دربرمی گیرد. این قطعات درپناهگاه یا غاری در کوه در زیر دریا درمنطقه ی فورش مارک، جاسازی خواهندشد. درحدود ۵۰ متری زیر دریای بالتیک درنزدیکی نیروگاه هسته ای فورش مارک در منطقه ی اوپلند، غاری وجوددارد که بسیار مرطوب و برای نگهداری و حفاظت از قطعات و لوازم نیروگاه های هسته ای مناسب تشخیص داده شده است. این غار، اینک بازسازی و برای نگهداری از این قطعات آماده شده است.

قراراست درمرحله ی اول، قطعات و لوازم باقی مانده از نیروگاه تعطیل شده ی Barsebäck به این پناهگاه منتقل شوند. میزان موادرادیواکتیو از لوازم اسقاط شده ی این نیروگاه حدود ۱۳۰ هزار مترمکعب است که به اندازه ی حجم ۲۰ هزار خودرو شخصی می شود.
این پناهگاه پس از۵۰ سال، بسته شده و با پرشدن از آب دریای بالتیک شروع به نشت رادیواکتیو خواهدکرد. این نشت به کندی صورت خواهدگرفت و میزان آن نیز پایین تر از حد مجاز خواهدبود.
بااین حال نسبت به اجرای این طرح ازهم اکنون انتقادهایی ازسوی برخی از کارشناسان ابرازشده است