دستگیری سه نفر به اتهام باجگیری از افرادی که از اریتره به سوئد آمده اند

سه نفر که مظنون به آماده کردن اقداماتی بودند تا مهاجرانی را که از اریتره به سوئد آمده اند، زیر فشار قرارداده و یا به قتل برسانند، بازداشت شدند. 
آنها مظنون هستند که در جریان آدم ربائی از اریتره به کشورهای دیگر و باجگیری از خانواده های آنها در سوئد که بالغ به صدها هزار کرون می شود دست داشته اند. تا کنون چندین شکایت در رابطه با چنین جرائمی، از سوی افرادی که از اریتره به سوئد مهاجرت کرده اند، صورت گرفته است. افرادی وجود دارند که حداقل در مورد یک قتل توسط آدم ربایان نیز شهادت داده اند.