گردهم آئی احزاب ائتلافی

4:30 min

سرانجام بعد از هشت ماه که از دعوت رهبر حزب مرکز آنی لوو از رهبران دیگر احزاب ائتلاف بورژوایی برای گردآمدن در خانه ی پدری او و تبادل نظر بر سر برخی از سیاست های این احزاب می گذرد،  این گردهم آئی  امروز صورت می گیرد. احزاب ائتلاف بورژوائی در برابر دو مشکل جدی قرار دارند. ازیک سو مشکلات مربوط به بیکاری و افزایش آن و ازسوی دیگر کاهش پشتیبانی از احزاب دمکرات مسیحی و مرکز. دراین مورد Heidi Avellan  دبیر بخش سیاسی روزنامه ی غیروابسته ی  liberala Sydsvenskan در گفتگوئی با رادیوی بین المللی سوئد می گوید که علاوه براین مشکلات به نظر می رسد که احزاب بورژوائی برخلاف گذشته از همکاری با یکدیگر نیز خوشنود نیستند. او به دوره ی مود اولوفسون، رهبرسابق حزب مرکز اشاره می کند که احزاب بورژوائی به همکاری مشترک با یکدیگر علاقه نشان می دادند. او می گوید اما آنها امروزخسته به نظر می رسند.

هیدی اولان به هفته ی سیاستمداران در المدالن در تابستان گدشته اشاره می کند که Annie Lööf رهبرکنونی حزب مرکز به صورت غیر منتطره ای از دیگررهبران ائتلاف بورژوائی دعوت کرد تا در Maramö محل زندگی او گرد آیند و آلیانسن ۰۲ ا بنا کنند. او معتقد است که ایجاد اصلاحاتی در احزاب ائتلافی ضروری ست، عمل تقریبا مشابهی که مود الوفسون نیز در سال ۲۰۰۴ انجام داد و از سه حزب دیگر بورژوایی برای گردآمدن در روستای محل زندگی اش در Västerbotten دعوت کرد، امری که به تشکیل ائتلاف بورژوایی و پیروزی آنها درانتخابات سال ۲۰۰۶ منجرشد.
هیدی اولان می گوید که این امر اکنون نیز پیرامون استراتژی آنها پیش از انتخابات و همچنین این که درچه مواردی بایکدیگر همکاری داشته باشند و درچه مواردی نه، صورت می گیرد. او می گوید این مهم است که سه حزب لیبرال مردم ، مرکز و دمکرات مسیحی بتوانند سیاست مستقلی نیز داشته باشند.
هیدی اولان داشتن سیاستی مستقل را به ویژه برای احزاب دموکرات مسیحی و مرکز که از پشتیبانی کمتر از ۴ درصد مردم برخوردارند، ضروری می داند. او البته این امر را برای حزب مردم نیز لازم می خواند.
او می گوید که درحال حاضر در ائتلاف بورژوایی، حزب لیبرال مردم، مسائل مربوط به مدارس ، حزب مرکز، امورمحیط زیست و حزب دموکرات مسیحی، مسائل اجتماعی را نمایندگی می کنند.
حزب مودرات نیز ازجمله حفظ ثبات اقتصادی سوئد را به عهده گرفته است، درحالی که کشورهای دیگر اروپا دچار بحران هستند.
هیدی اولان می گوید اما برای پیروز شدن کافی نیست که احزاب عنوان کنند تا کنون چه کرده اند، اشتباهی را که حزب سوسیال دموکرات درانتخابات سال ۲۰۰۶ انجام داد.
او می گوید که حزب مودرات نیز برای پیروزی مجدد ، نیاز به برنامه ی جدیدی دارد. او عنوان این مطلب را ازسوی حزب مودرات که تاکنون توانسته ثبات اقتصادی کشور را حفط کند، برای پیروز شدن کافی نمی داند.
او شانس پیروزی احتمالی ائتلاف بورژوایی را برای سومین بار که امری بی سابقه است، بسته به عملکرد احزاب رقیب می داند. او می گوید که احزاب ائتلاف بورژوایی دراین اواخر حضور شفافی نداشته اند و برنامه ی روشنی نیز برای آینده ارائه نداده اند. ازسوی دیگر اتحاد و همکاری احزاب سبز و سرخ دیگر وجود ندارد و حزب سوسیال دموکرات نیز ازدرون فرسوده است. او می گوید شاید این تصویر بی رنگ پس از کنگره ی حزب سوسیال دموکرات درماه آوریل تغییرکند. بااین حال او تاکیدمی کند که پیروزی درانتخابات نه بر اساس اقدامات گذشته بلکه براساس برنامه های آینده به دست می آید.