تخمین نادرست هزینه برچیدن نیروگاه های هسته ای از کار افتاده

هزینه برچیدن نیروگاه های هسته ای از کارافتاده در سوئد، بسیار کمتر از هزینه واقعی آن، محاسبه و برآورد شده است. بخش علمی رادیوی سوئد هزینه برچیدن نیروگاه های از کارافتاده در برخی از کشورهای اروپایی و امریکا را با هزینه ای که برای برچیدن این نوع نیروگاه ها در سوئد پیش بینی شده است را مقایسه کرده و اعلام کرد که این هزینه در سوئد حدود ٥٠ میلیارد کرون کمتر از دیگر کشورها محاسبه و برآورد شده است.