هزینه گزاف رسیدگی به جرائم سازماندهی شده و بین‌المللی

افزایش شمار خلافکاری های سازماندهی شده و بین المللی، موجب پیچیدگی مراحل دادگاه های رسیدگی به آنها شده است. امری که هزینه رسیدگی به این نوع جرائم را بسیار افزایش داده. این نتیجه  اداره کل امور دادگاه ها(Domstolsverket) از بررسی این نوع جرائم است. دادگاه هایی که ازپس هزینه رسیدگی به این نوع جرائم برنمی آیند می توانند از اداره کل امور دادگاه ها درخواست کمک مالی کنند. سال گذشته این اداره مبلغ ١١میلیون کرون را به این امر اختصاص داد.