آمار خوش بینانه ولی نادرست اداره کل ترافیک

بنا به ادعای اداره کل ترافیک (Trafikverket) ٩٧ درصد قطارها در سوئد طبق برنامه حرکت می کنند. اما علت اصلی این آمار خوش بینانه، تغییر مدت زمانی که می توان تاخیر نامید از ٥ دقیقه به ١٥ دقیقه است. به گفته سخنگوی اداره کل ترافیک این تغییر به منظور آسان تر شدن مقایسه ترافیک قطارها در سوئد با دیگرکشورهای اروپایی انجام شده. اما در برنامه مستند کالیبر که از کانال رادیوی ملی سوئد (P1) پخش می شود، این تغییر علت اصلی دیگری دارد.