درخواست برای دائمی شدن کنترل امنیتیتعداد زیادی از رؤسای دادگاه ها خواستار دائمی شدن کنترل اجباری امنیتی هستند، بدون این که تهدید بسیار آشکاری وجود داشته باشد. در حال حاضر دادگاه های سودرتلیه، مالمو، هلسینگبوری، لوند، یوتبوری و بلکینگه دارای چنین کنترل امنیتی اجباری هستند و رؤسای این دادگاه ها عنوان کرده اند که این امر موجب افزایش امنیت در این مناطق شده است.