خطاهای نوجوانان پانزده ساله

بنا به گزارشی درمورد دانش آموزان از Brå شورای پیش گیری از جرایم، یک چهارم جوانان ۱۵ ساله درسال های اخیر به نوعی درحادثه ای مصدوم شده اند، یک پنجم آنها دست به دله دزدی زده اند، یک سوم آنها از مدرسه فرارکرده اند و از هر ده نفر نیز چهارنفرشان تا حد مستی نوشابه های الکلی مصرف کرده اند.