پاسخ مثبت لارش ویلکس از دعوت به مسجد

لارش ویلکس هنرمندی که برخی از آثار او موجب خشم مسلمانان شده بود، به دعوت مسجدی درمالمو پاسخ مثبت داد.
مدیر عامل مرکز مسلمانان مالمو، Bejzat Becirov بیزات بشیروف از طریق بخش خبری تلویزیون چهار این شهر، این دعوت را ازلارش ویلکس به عمل آورده بود. انگیزه ی دعوت از او این است که به لارش ویلکس فرصتی داده شود تا بتواند عقاید خود را توضیح داده و شاید از کرده ی خود اظهار پشیمانی کند. لارش ویلکس نیز در سایت خود نوشته است که این دعوت را می پذیرد، اما هیچ گونه عذرخواهی صورت نخواهد گرفت. گفته می شود که انگیزه ی نخست این دعوت به برنامه ریزی لارش ویلکس برای برپائی نمایشگاهی در مالمو مربوط می شود.