ادامه ی گفتگوها در مارامو

چهارحزب ائتلاف بورژوایی: مودرات، لیبرال مردم، دموکرات مسیحی و مرکز امروز نیز به گفتگوهای خود در خانه ی پدری آنی لوف، رهبر حزب مرکز در Maramö در Småland دررابطه با انتخابات عمومی سال آینده، ادامه خواهندداد. آنها این گفتگوها را از روز گذشته و به دعوت آنی لوف آغازکردند. آنها درپیش از ظهرامروزدریک کنفرانس خبری شرکت کردند و ازجمله از توافق خود برای تشکیل گروه های کاری مشترک، خبردادند. این گروه ها قراراست در پنج حوزه ی سیاسی که پایه ی برنامه های انتخاباتی مشترک این احزاب را تشکیل خواهدداد، به کاربپردازند. این حوزه ها عبارتند از اشتغال، اقتصاد، دانش و تحقیقات، رشدبادوام، مراقبت از سالمندان و بهداشت و درمان.

فردریک راین فلدت، نخست وزیر و رهبرحزب مودرات، این کنفرانس خبری را با تاکید براین که جلسه ی آنها در Maramö، گام اول آنها در راه انتخابات آینده است، آغازکرد.
او دراین کنفرانس گفت که آنها برسر برخی اهداف مشترک به توافق رسیده اند و خواهند کوشید تا اعتماد مردم سوئد را برای اداره کشور به دست بیاورند. او همچنین تاکیدکرد که این احزاب به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک هستند و می خواهند که مشترکا سوئد را رهبری کنند.