رد درخواست کنترل بیشتر بر فرآورده های گوشتی

 وزیرامور روستاها، اسکیل ارلاندسون  پیشنهاد کرده است که کنترل فرآورده های گوشتی با برنامه ریزی بهتری انجام شود،  اما این درخواست از سوی اتحادیه ی کمون ها  و لندسینگ های کشور SKL رد شده است. این درخواست به دنبال کشف گوشت اسب درغذاهای آماده ی شرکت های مختلف و به ویژه مورد اخیر آن در یکی از غذاهای فروشگاه زنجیره ای IKEA (شوت بولار) صورت گرفت. درحال حاضر کنترل تولید فرآورده های گوشتی درحجم گسترده، به عهده ی اداره ی کل امور موادغذائی Livsmedelsverket و در میزان کمتر به عهده ی کمونهاست. SKL معتقد است که مقررات فعلی دراین زمینه مناسب است و به دلیل نزدیکی بیشتر کمون ها به شهروندان، آنها می توانند در شرایط اضطراری، کنترل سریع تری را انجام دهند.