دادگاه اتحادیه ی اروپا حق را به اداره ی مالیات می دهد

درسوئد اشتباه نیست اگر کسی به دلیل خطای مالیاتی دو بار مجازات شود. چنین کسی نخست موظف به پرداخت مبلغی بیشتر از مالیات پرداخت نشده ی خود می شود و سپس پرونده ی او در اختیار دادگاه قرار می گیرد. در این زمینه می توان به دادگاه بدوی Haparanda در شمال سوئد اشاره کرد که درگیر جرائم مالیاتی یک ماهگیراست که معترض است برای یک تخلف نمی شود دوبار مجازات شد. بنا برمقررات اتحادیه ی اروپا این امر مغایرتی با قوانین این اتحادیه ندارد.