انتقاد به انتخاب آزاد مدارس

در بسیاری از نقاط کشور، دانش آموزانی که در پاییز دوره متوسطه و کلاس هفتم را آغازمی کنند، می بایست مدرسه ی خود را  دراین ماه انتخاب می کردند. تحقیقی که دراین زمینه در دانشگاه های اوپسالا و استکهلم انجام شده نشان می دهد که برخی از والدین، فرزندان خود را از مدارسی که دانش آموزانی از گروه های ضعیف تر اجتماعی نیز در آنجا تحصیل می کنند،  خارج کرده اند. براساس این تحقیق، آزادی انتخاب مدارس موجب شده است تا فاصله ی طبقاتی میان دانش آموزانی که والدین آن‌‌ها از کشورهای مختلف به سوئد مهاجرت کرده اند با دانش آموزان سوئدی افزایش یابد.

پروفسور بو مالمبری، استادرشته ی جغرافیای فرهنگی در دانشگاه استکهلم ازجمله دلائل این امررا اقدام والدین دانش آموزان درنامناسب دانستن و حذف برخی از مدارس برای فرزندان شان می داند، حتا اگر این مدارس در نزدیکی محل سکونت آنها باشد.
به گفته ی او معمولا خانواده هائی که از طبقه ی متوسط هستند از این امکان استفاده می کنند. دلیل این امر نیز  توجه به موقعیت اجتماعی و ملیت دانش آموزان آن مدارس است. دانشگاه های اوپسالا و استکهلم ۵ هزار خانوار از ۸ کمون مختلف را برای این بررسی انتخاب کرده و برای آنها پرسشنامه هائی ارسال کردند که انگیزه ی خود را از انتخاب مدارس فرزندانشان بنویسند.
پروفسور بو مالمبری می گوید که پاسخ دهندگان عنوان کرده اند که نحوه ی کیفیت آموزش مدارس برای آنها مهم است، اما با توجه بیشتر به پاسخ ها، این مسئله روشن می شود که موضوع طبقه ی اجتماعی و ملیت دانش آموزان است که در قالب کیفیت آموزش نمایان می شود.

.