حراج سالانەی کتاب در سوئد شروع شدە است

6:03 min

از روز گذشتە حراج سالانەی کتاب سوئد شروع شد اما از صف طولانی سالهای پیش خبری نبود. کسی چە می‌داند؟ شاید سادەبودن خرید کتاب‌های دیجیتالی در حالی کە در مبل راحتی خانە لم دادەای، آن رقیب نیرومند کتاب‌های کاغذی باشد کە بەزودی عرصە را بر ناشران سنتی تنگ می‌کند!

روز گذشتە حراج سالانەی کتاب سوئد شروع شد اما کتابفروشی‌ها تنها از سوی مشتری‌های همیشگی خود مورد استقبال قرار گرفتند. لین ویدالو (Linn Vidalve) یکی از این‌هاست:
ـ خیلی باحالە. کتابفروشی‌ها زودتر باز می‌شن و مردم کمی میان. میشە با خیال راحت بری و لای کتاب‌ها وول بخوری و لمسشون کنی! خیلی فرق دارە کە خودت بیای و کتاب بخری تا اینکە رو نت بخریش!

کارولین وگشتام (Caroline Vågerstam) هم  بە عشق کتاب بە کتابفروشی آمدە بود می‌گوید کە لطف تورق کتاب از خرید اینترنتی بسیار بیشتر است:
ـ خیلی صفا دارە کە تو کتابفروشی بری و خودت نیگا کنی. و این کە یە کتاب رو اضافە بر خریدت می‌تونی مجانی بگیری، عالیە. خیلی دوست داشتم این کتاب زلاتان فوتبالیست رو داشتە باشم. کتابی یە کە خیلی‌ها رو جذب می‌کنە!

هیمن مردانی یک شهروند ساکن استکهلم است کە در حراج امسال کتاب شرکت کردە و کتاب خریدە است. او بیشتر علاقمند بە مطالعەی کتاب‌هایی در زمینە باستانشناسی و فرهنگ ایران، بین النهرین و خاورمیانە دارد.

  

حراج کتاب از دهەی ٢٠ میلادی در سوئد متداول شد و تنها چند ناشر در آن شرکت می‌کردند اما اکنون این مراسم تقریبا صد سالە با حضور تمام کتابفروشی‌ها و در سراسر کشور صورت می‌پذیرد. در این مراسم سالانە نوآوری‌هایی هم می‌‌شود. از جملە این‌کە سال گذشتە برای اولین بار کتاب‌های دیجیتالی موسوم بە 'ای بوک' هم فروختە شد.

همزمان با افزایش میزان خرید اینترنتی کتاب، کامپیوترهای ویژەی کتاب خواندن و نیز کتابهای دیجیتالی، در بازار کتاب نیز رقابت‌ها افزایش یافتە. و شاید از این جهت است کە آننا موللر ورانگل (Anna Möller Wrangel) مدیرکل اتحادیەی کتابفروشان سوئد بە فروشندگان کتاب‌های چاپی پیشنهاد می‌کند کە شایستگی‌های خود و محصولات خود را بیشتر از پیش نشان دهند.

او می‌گوید بدیهی‌ست کە فروشندەگان کتاب از کانال‌های مختلفی بە رقابت‌ می‌پردازند و همزمان با کاهش فروش کتاب‌های چاپی، افراد بیشتری بە کانال‌های دیجیتالی روی می‌آورند. دیگر وقت آن رسیدە کە نشان بدهیم ما در عرضەی کتاب‌های چاپی دارای چە توانایی و شایستگی‌هایی هستیم. ما در ارتقا دانش و توصیە‌ها نیرومند هستیم. در اینکە بە مردم کمک کنیم تا نویسندگان محبوبشان را پیدا کنند و شاید آن کتاب‌هایی را کە فکرش را هم نمی‌کنند کە نیاز داشتە باشند، یا ا‌صقلا وجود داشتە باشند، برایشان پیدا کنیم.

پتر هویەم (Petter Hojem) در کتابفروشی دنبال کتابی در مورد سفر توریستی می‌گشت و یکی از آنهایی بود کە واقعا نمی‌دانست آن کتابی را کە می‌خواهد می‌تواند آنجا پیدا کند. او می‌گوید من دقیقا همین بغل کار می‌کنم و قبل از شروع تخفیف بە کاتالوگشان نگاە کردەام. اما امروز وقتی از اینجا رد شدم و اومدم تو، کتاب‌‌های جدیدی رو کە تو کاتالوگشون نبود تونستم پیدا کنم و خردیمشون. می‌تونم بگم کە با دست بسیار پرتری از اونچە انتظار داشتم بە خونە برمی‌گردم.

هیـمن مردانی اما کتاب‌هایی را کە دنبالشان می‌گشت بر روی میز کتابفروشان پیدا نکردە است.