ادامه دریافت وام خانوارها

سرعت رشد درآمد خانواده ها درسوئد در ماه ژانویه تفاوتی با ماه پیش از آن، دسامبر ۲۰۱۲ نداشت و درحد چهار و نیم درصد باقی ماند. این میزان سرعت رشد، نشان دهنده ی ادامه ی گرفتن وام توسط این خانواده ها ازبانک هاست که درحد بسیار بالایی نیز قراردارد. به گزارش مرکزآمارسوئد SCB بخش عمده ی این وام ها، متعلق به وام مسکن است.