درخواست کمک برای تصفیه ی بدهی

شمارهرچه بیشتری خواستار قسط بندی بدهی های خودهستند. درسال گذشته حدود ۹۰۰۰ نفر با مراجعه به اداره اجرائیات Kronofogden درخواست قسط بندی بدهی های خود را کردند که نسبت به سال پیش از آن حدود ۷ درصدافزایش داشت. شمار این افراد تنها در استکهلم ۱۶۹۸ نفر بود. به گفته ی یکی از مشاوران اداره اجرائیات، دلیل افزایش بدهی های مردم، شرایط دشواراقتصادی در دوره ی اخیراست.