درخواست بازگشت مسئولیت مدارس به دولت

در رابطه با نحوه ی اداره ی مدارس، یک بررسی در تلویزیون آموزشی Utbildningsradio انجام شده است که نشان می دهد تعداد چشمگیری از مدیران مدارس معترض هستند که کمون ها درکارمدارس دخالت بیش ازحد دارند و پیشنهاد می کنند که مانند گذشته، دولت مسئولیت مدارس را به عهده گیرد. این بررسی از طریق ارسال پرسشنامه هائی به مدیران مدارس انجام شده است.  در مجموع ۹۸۰ نفر به این پرسشنامه پاسخ داده اند. اضافه کنیم که بیش از چهلو هشت درصد از مدیران مدارس، خواهان واگذاری مسئولیت مدارس از کمون ها به دولت هستند.  اما ۲۲و۶ درصد، یعنی یک چهارم از مدیران مدارس با این امر مخالف هستند و بقیه نیز پاسخ داده اند که نمی دانند.  بیش از نیمی از پاسخ دهندگان عنوان کرده اند که در مواردی با دخالت بی مورد کمون ها مواجه شده اند.