مراکز روانپزشکی کودکان و نوجوانان هم خصوصی می‌شود

موج خصوصی‌سازی حوزەی بهداشت و درمان، اکنون بە مراکز روانپزشکی کودکان و نوجوانان نیز رسیدە اما این کار در حال حاضر تنها در دو استان کشور ـ اوستریوتلند و استکهلم ـ انجام شدە است. برندەی اغلب مزایدەها در استکهلم، شرکت پریماست کە صد البتە هموارە مبلغ بسیار کمتری را هم نسبت بە رقیبان خود پیشنهاد می‌کند. همین مسئلە موجب نگرانی روانشناسان، مشاوران امور اجتماعی و انجمن معتادان مواد مخدر شدە است.

بیرگیتا ریدبری از حزب لیبرال مردم و معاون رئیس کمیتەی بهداشت و درمان در شورای استانی استکهلم معتقد است کە در زمینەی خدمات بهداشتی حضور عوامل بیشتر، یک امتیاز بە شمار می‌رود، باعث پیشرفت و توسعەی کار است و موارد بیشتری از نیاز بیماران را برآوردە می‌کند.