ادارەی مبارزە با جرائم اقتصادی بر افزایش مجازات‌ها اصرار دارد

ادارەی مبارزە با جرائم اقتصادی (Ekobrottsmyndigheten) بار دیگر پیشنهاد می‌کند کە دولت میزان مجازات جرائم بزرگ داخلی و درز خبر را کە بر بازار تاثیر منفی می‌گذارد از چهار سال بە شش سال افزایش دهد.

بە نوشتەی روزنامەی داگنز ایندوستری، این ادارە معتقد است کە از این راە می‌توان با سهولت بیشتری بە کارگذاری میکروفون مخفی و استراق سمع مکالمات تلفنی مشکوک پرداخت.

یادآوری می‌شود کە همین پیشنهاد، سال گذشتە نیز از سوی ادارەی مبارزە با جرائم اقتصادی مطرح شد اما بە آن توجهی نشد.