حریم هوایی سوئد مدام نقض می‌شود

هواپیماهای نظامی کشورهای خارجی بە طور مداوم حریم هوایی سوئد را نقض می‌کنند. روزنامەی گوتلندز الەهاندا این خبر را بە نقل از گزارش‌های رسمی نیروی دفاع کشور نوشتە است. شمار این موارد نقض طی سال گذشتە بە ١٩٠ مورد رسید کە ١٢ مورد آن‌ جدی تلقی شدەا است. در این رابطە، هشت هواپیما متعلق بە کشورهای آمریکا، روسیە و استونی بودەاند.