مردان سوئدی بیشتر از زنان، خود را شهروند اتحادیەی اروپا می‌دانند

٧٣ درصد سوئدی‌ها خود را شهروند اتحادیەی اروپا نیز می‌دانند. این رقم از  ٨٧ درصد لوگزامبورگی‌ها کمتر و از میانگین ٢٧ کشور عضو اتحادیە کە ٦٣ درصد است، بیشتر است.

بە موجب آمار پژوهشی کمیسیون اتحادیەی اروپا، کمترین میزان حس تعلق در بین یونانی‌ها دیدە می‌شود کە تنها ٤٦ درصد مردم، خود را شهروند اتحادیەی اروپا هم می‌دانند.

در این نظرسنجی کە سال گذشتە انجام شد تعداد ١٠٢٩ نفر در سوئد مصاحبە شدند. حس شهروندی اتحادیەی اروپا در بین مردان بیشتر از زنان است و جوانان و تحصیلکردگان عالی، حس تعلق بیشتری در مقایسە با سایرین داشتەاند.