با قرارداد ویژەی جوانان برای کار و تحصیل همزمان موافقت شد

سازمان خدمات شوراهای کمون‌ و استان‌های کشور (SKL) با عقد قرارداد کار ویژەی جوانان ١٩ تا ٢٠ سالە توافق کردە است بەشرطی کە همزمان بە تحصیل هم بپردازند. جوانانی کە در زمینەی خدمات درمانی، مراقبت و امور سالمندان کار می‌کنند ، مجاز هستند کە ٧٥ درصد بە کار بپردازند و بقیەی آن را درس بخوانند. این درس‌ها می‌تواند آموزش کمونی بزرگسالان (Komvux)، آموزش زبان سوئدی برای خارجیان (SFI) و یا موارد دیگر باشد.


اینگلا گاردنر از مسئولان این سازمان می‌گوید برانگیختن علاقە‌مندی در بین جوانان برای کار و توضیح اینکە امکان انجام چە کارهایی وجود دارد، یک وظیفە است. این قرارداد روش خوبی ست برای آشنایی جوانان با بازار کار و تشویق همزمان آن‌ها بە تحصیل.