سوئد: سرزمین جدید غذایی

2:50 min

وزارت امور روستاهای سوئد چهار سال پیش مبلغ یک میلیارد کرون برای پروژەی موسوم بە سوئد، سرزمین جدید غذایی (Sverige - det nya matlandet) اختصاص داد اما دانستن اینکە این پول‌ها واقعا بە چە مصرفی رسیدە، دشوار است.

یوران هاللین (Göran Hallin) مسئول یکی از بخشهای این پروژە و از صاحبان شرکت تحلیلکار کونتگو (Kontigo) می‌گوید بسیاری از بخشهای پروژەی یادشدە، غیرقابل اندازەگیری و اجرا هستند.

هاللین می‌گوید اهداف پروژە، بسیار رویایی و دور از دسترس هستند. مانند توسعەی روستاها یا ایجاد ٢٠ هزار شغل جدید و غیرە. معلوم است کە چنین هدف‌های خیالی و جامعی با وجود نظرات سیاسی متفاوت، بە سختی می‌توانند تاثیرگذار باشند.

پروژەی موسوم بە سوئد، سرزمین غذایی کە تا سال ٢٠٢٠ ادامە خواهد داشت، از آغاز برای بازاریابی بین‌المللی سوئد بە مثابەی یک سرزمین غذایی و نیز بهبود شاخەی خواروبار  داخلی راەاندازی شد.

هفتەی گذشتە در یک گزارش ١٦٠ صفحەای اعلام شد کە چگونە سرمایەگذاری میلیاردی دولت مصرف شدە و نیز اینکە نتیجەی این کار را بە دشواری می‌توان سنجید. بە عنوان نمونە نمی‌شود گفت کە افزایش میزان سلاخیهای کوچک، ناشی از انجام این  پروژە بودە و یا از فعالیت و سرمایەگذاری‌های ادارەی کل خواروبار کشور؟ یوران هاللین می‌گوید هدف‌های تعیین‌شدەی این پروژە هیچگاە روشن و دقیق نبودەاند.

او می‌گوید با اهداف روشن بهتر می‌شود کار کرد. اما کسی نمی‌داند هدف‌های این پروژە چیست؟ این کە نمی‌شود رویایی و دور از دسترس باشی و خود را از آنچە هستی بزرگتر نشان دهی.

اما علیرغم این انتقادات، اسکیل ارلاندسون (Eskil Erlandsson) وزیر امور روستاها این پروژە را موفق می‌داند. چرا کە در زمینەی خواروبار، شمار شرکت‌ها بە میزان دە درصد افزایش یافتە و صادرات خواروبار هم بالا رفتە. هرچند در برخی از بخشهای این پروژە، نیاز بە بازنگری و کار مجدد حس می‌شود.

اسکیل ارلاندر می‌گوید برخی از این کارها را چنانچە امروز انجام می‌دادیم باید طور دیگری انجام می‌شدند. برای مثال ستارەهای رستوران گاید میشەلاین بیشتر است اما معلوم شدە کە آنها تنها در شهرهای بزرگ هستند و در سراسر کشور وجود ندارند. از این جهت باید یک بازنگری و تامل دوبارە کرد. تا بفهمیم چە اندازە پیشرفت کردەایم و چگونە باید بهتر از گذشتە بشویم.