اعضای اتحادیه متهم به دریافت رشوه شده اند

گفته می شود که اعضای اتحادیه سندیکالیست‌ها‌ در طی سال‌ها در ازای استخدام‌کردن شهروندان خارج از اتحادیه‌اروپا از آنها حدود ٢٠ تا ٤٠ هزارکرون دریافت داشته‌اند. این مبالغ از طرف شهروندان خارج از اتحادیه اروپا که برای اشتغال‌های موقت نظیر کار در رستوران‌ها، کارهای ساختمانی و نظافتی به سوئد آمده اند، پرداخت شده است.  طبق صورت جلسه‌های کاری مسئول یکی از اتحادیه‌های محلی موسوم به تاس تاس دوکواِ مدت زیادی از این امر غیرقانونی اطلاع داشته اما او به برنامه خبری اکوت اعلام کرده که به محض شنیدن این گونه خبرها عضو مسئول را از اتحادیه اخراج کرده است.