شروع سومین دوره عفو عمومی مالکیت اسلحه غیرمجاز

امروز سومین نوبت عفو عمومی مالکیت اسلحه غیرمجاز در سوئد شروع می شود. سال گذشته دولت سوئد تصمیم گرفت که برای دارندگان اسلحه غیرمجاز عفو عمومی اعلام کند. طبق این قانون شهروندانی که اسلحه ی شخصی دارند، از ماه مارس تا ماه می امسال می توانند بدون پیگرد قانونی، اسلحه ی خود را به پلیس تسلیم کنند. گفتنی ست که قبلاً هم در این مورد دو بار عفو عمومی اعلام شده بود. یک بار در سال ١۹۹۳ و یک بار هم در سال ۲٠٠۷ که در نتیجه ۳١٠٠٠ اسلحه به پلیس تحویل داده شد.