عکس تزیینی‌ست

بە موجب یک تحقیق، کارآموزی بە یادگیری زبان کمک نمی‌کند

کارآموزی برای یادگیری زبان، کارآمدی ندارد
5:11 min

این کە گفتە می‌شود مهاجران تازەوارد چنانچە بە موازات آموزش زبان سوئدی در مدارس، موسوم بە (SFI)، در یک محیط کار نیز بە کارآموزی بپردازند بسیار سریعتر زبان یاد می‌گیرند، نادرست است. این نتیجەی پژوهشی‌ست کە کارین ساندوال (Karin Sandvall) در دانشگاە یوتەبوری انجام دادە است.

او می‌گوید اغلب محیط‌های کار، فاقد آن تاثیر و کارایی لازم برای آموزش زبان هستند. و این در حالی‌ست کە دولت سوئد مایل است خارجی‌تباران همزمان با آموزش زبان در مدارس، بە کارآموزی (پراکتیک) در یک محل کار نیز بپردازند تا سریعتر سوئدی را یاد بگیرند. 

کارین ساندوال می‌گوید پژوهش من دلایل زیادی بر ناکارآمدی این روش بەدست می‌دهد. یکی از آن‌ها این است کە آن‌ها در محیط کار بسیار کم صحبت می‌کنند. بیش از نود درصد آنها بصورت فردی و تنها کار می‌کنند و اغلب کارهای سادەای بە آن‌‌ها واگذار می‌شود برای مثال نظافت یا جمع‌آوری اشیا و کالاها. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد کە آن‌ها روزی تنها ٣٠ ثانیە تا دو دقیقە با مسئول کارشان یا همکارانشان راجع بە وظایف روزانەشان صحبت می‌کنند.

تحقیق کارین ساندوال از انستیتوی سوئدی بە مثابەی زبان دوم وابستە بە دانشگاە یوتەبوری بر مبنای مطالعات بر روی دانش‌آموزانی‌ست کە او بە مدت دو سال از نزدیک دنبال و همراهی کردە است. کارین می‌گوید از آنجا کە این دانش‌آموزان  شانس گفتگو با همکاران خود را ندارند این خطر هموارە وجود دارد کە سطح دانش زبان سوئدیشان نازل باشد و بە همین دلیل میزان حقوق کمتری نیز دریافت کنند و امکان ترقی کاری هم برایشان وجود ندارد.

دولت در نظر دارد کە آموزش زبان سوئدی برای خارجیان (SFI) را بە شکل بنیادی تغییر دادە و بە حیات کاری آن‌ها پیوند دهد. اخیرا نیز وزیران کابینە از حزب لیبرال مردم، فولکپارتییت، در مقالەای در روزنامەی داگنز نیهتر نوشتند کە دولت باید سیاست پرداخت کمک هزینە (bidrag) بە مهاجران را با کار و خودکفایی (jobb och egenmakt) برای آن‌‌ها تغییر دهد. بە همین منظور هم بە انجام یک تحقیق ویژە دستور دادە است.

کمون یوتەبوری پیشتر این استراتژی را دنبال می‌کند و مبالغی میلیونی برای کارآموزی دانش‌آموزان زبان سوئدی در شرکت‌ها، سرمایەگذاری کردە است. کارین سوندوال کە خود پیش از شروع از کار بە عنوان محقق دانشگاە، بە مدت ١٥ سال آموزگار اس‌.اف.ای بود با نحوەی آموزش زبان در مدارس اس‌.اف.ای آشنایی کامل دارد. او معتقد است کە سطح این آموزش را می‌توان با بهترکردن تاثیر متقابل دانش‌آموزان، محیط کار و مدرسە بر همدیگر بالا برد. او مطلقا باور ندارد کە تنها با شروع کار می‌توان زبان سوئدی را سریعتر فراگرفت.

کارین در پژوهش خود پیشنهادات مشخصی برای برجستە‌کردن و تقویت توانایی‌های موجود در محیط‌های کار در امر آموزش زبان ارائە می‌دهد.

کارین ساندوال می‌گوید این اطلاعات با آنچە در تحقیق آمدە همسویی دارد کە برای یادگیری باید صحبت کرد. برای مثال از طریق دادن وظایف کاری پیچیدەتر، صرف دستەجمعی ناهار، همراەبودن در وقت‌های استراحت همزمان و غیرە. خلاصە بگویم برای تاثیرگذاری متقابل باید دفعات گفتگودر محیطهای کار بیشتر شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".