کمبود شدید پزشک متخصص در درمانگاەهای سوئد

کمبود پزشکان متخصص در درمانگاه‌های سوئد جدی‌ست
3:49 min

بە موجب پژوهشی کە اتحادیەی پزشکان سوئد انجام دادە، کمبود شدید پزشک متخصص در مراکز اولیە درمانی وجود دارد، دست کم ١٤٠٠ پزشک متخصص. بدیهی‌ست کە با بودن پزشکان متخصص بیشتر در این مراکز، خدمات پزشکی بهتری نیز ارائە می‌شود.

ماریا ودین (Marie Wedin) رئیس اتحادیەی پزشکان سوئد عقیدە دارد کە این کمبود در پنج سال آتی بسیار حاد و مشکل‌زا می‌شود. او می‌گوید این کمبود، دلایل بسیاری دارد از جملە میانگین سنی بالای پزشکان، جمعیت سالمند کشور و نیز شمار زیاد بیماران روحی کە بە درمانگا‌ه‌ها مراجعت دادە می‌شوند.

اتحادیەی پزشکان در تحقیق خود نظر تمام ١١٦٠ مرکز درمانی (vårdcentral)های کشور را پرسیدە و میزان پاسخهای رسیدە، بسیار بالا بودەاند. این تحقیق در طی پانزدە سال گذشتە، تنها تحقیق این اتحادیە بودە و بە وضوح کمبود شدید پزشکان متخصص در درمانگاهها بە میزان ١٤٠٠ نفر را نشان می‌دهد.

ماریا ودین رئیس اتحادیەی پزشکان سوئد می‌گوید مجموعەی این دلایل باعث می‌شود کە شرایط ناکافی امروز در پنج سال آیندە بسیار بسیار بدتر شود. و این بسیار اسفناک خواهد بود چرا کە درمانگاه‌ها و مراکز اولیەی درمانی، پایەی اصلی خدمات پزشکی و بهداشتی کشور هستند.

هرچند کمبود پزشکان متخصص در استکهلم اندک است اما دکتر لنا آنسەود معتقد است کە با شرایط کاری روز در درمانگاه‌ها بە دشواری می‌توان بە جذب دانشجویان پزشکی کە دوران تخصص خود را می‌گذرانند پرداخت.

لنا آنسەود می‌گوید دانشجویان پزشکی با حضور خود در درمانگاە‌ها از شرایط کاری آگاە می‌شوند. اینکە کار بسیار جذاب و خوبی‌ست اما با فشار و استرس فراوانی همراە است. حجم کار بسیار زیاد است و فرد دوست دارد کیفیت کارش را بالاتر ببرد.

ماریا ودین می‌گوید شوراهای استانی بە مسئولیت خود در بهبود بخشیدن بە شرایط کاری عمل نکردەاند و در این‌ صورت تنها وزیر امور اجتماعی یوران هگلوند است کە می‌تواند در این مورد کاری بکند. و وقت این کار، فرارسیدە است.

ودین می‌گوید: گفتە می‌شود کە در امور درمانگا‌‌ە‌ها سرمایەگذاری خواهد شد. پارلمان هم تصمیم گرفتە کە تعداد پزشکان متخصص در درمانگاه‌ها افزایش یابند اما در عمل کار خاصی انجام نشدە.

او معتقد است کە کمبود پزشک متخصص در کوتاە مدت بر کیفیت کار درمانگا‌ه‌ها و وضعیت کاری تاثیر می‌گذارد، اما در درازمدت مانعی بر سر راە مراقبت و درمان خواهد بود کە در درجەی اول بر دوش درمانگاه‌ها گذاشتە شدە است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".